Διάλεκτος: Μαστόρικα

Μαστόρικα

Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος

Τόπος που μιλείται: Ήπειρος,Θεσσαλία

Σχόλια: Γλώσσα που μιλόυν οι μάστορες,οι οικοδόμοι,για να μην καταλαβαίνουν οι εργοδότες (τα αφεντικά).