Διάλεκτος: Δαρνάκικα

Δαρνάκικα

Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία

Τόπος που μιλείται: Δαρνακοχώρια Σερρών

Σχόλια:

παλαιά ελληνική διάλεκτος γηγενών